Друк

2008 анотації

ІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРСПУБЛІКАЦІЙ
НА ТЕМИ КЕРАМОЛОГІЇ, ГОНЧАРСТВА, КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ
(за публікаціями 2005 року)

Анотації номінованих публікацій


І Номінація
Краща монографія

 

Міщанин Віктор. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ–ХХ століття). – Опішне: Українське Народознавство, 2005. – 304 с.
Монографія є першим в українській керамології комплексним дослідженням малих осередків гончарства. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях, у бібліотеках та архівах упродовж 1994–2005 років. З’ясовано історичний розвиток гончарних осередків, що знаходяться в Зіньківському районі Полтавської області, на північ від гончарної столиці України – Опішного, а саме – Безруків, Глинського, Лазьків, Малих Будищ, Старих Млинів і Хижняківки. Відтворено місцеву технологію виготовлення глиняних виробів та способи їх збуту, професійні звичаї гончарів. Повернено із забуття десятки імен місцевих майстрів.

Ткачук Тарас. Знакові системи трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільності (мальований посуд етапів II-СII-.II). – Вінниця: «Нова Книга», 2005. – 418 с.
Наукова робота досліджує гончарні орнаменти трипілько-кукутенської культурно-історичної спільноти, яка існувала на територіях сучасних України, Молдови, Румунії. У книзі вперше в значному обсязі зроблено синхронний та діахронний аналізи мальованого посуду всіх локальних груп трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільноти етапів ВІІ – СІІ, ІІ (кінця V – першої половини ІІІ тис. до н. е.) як «живих» динамічних знакових систем. Складовою частиною даного аналізу стало максимально повне (там, де дозволяли матеріали) складання таблиць-схем орнаменту посуду, повна графіка дрібних знаків; створено таблиці співвідношення знаків, схем мальовки та форм посуду.

Ткачук Тарас, Мельник Ярослав. Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем (мальований посуд). – Вінниця: «Нова Книга», 2005. – 208 с.
Наукова робота досліджує гончарні орнаменти трипільсько-кукутенської культурно-історичної спільноти, яка існувала на територіях сучасних України, Молдови, Румунії.

ІІ Номінація
Кращий альбом, каталог

 

Петро Печорний: Альбом. – К.: Видавничий центр «Софія-А», 2005. – Кн.2. – 112 с.
Про творчий шлях заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького, народного художника України, мистця-кераміста Петра Печорного з Києва.

ІІІ Номінація
Кращий збірник наукових праць

 

(щорічник, матеріали конференції, часопис, збірник)
Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья Х–ХVІІІ вв.: Сборник научных трудов. – К.: ИД «Стилос», 2005. – Т.1. – 511 с.
Книгу присвячено питанням вивчення полив’яної кераміки країн Середземномор’я, Причорномор’я та південно-європейських степів періоду зрілого й пізнього середньовіччя.

Український керамологічний журнал. – Опішне: Українське народознавство, 2005. – №1-4. – 336 с., іл.
Провідний український керамологічний часопис, присвячений проблематиці українського та чужоземного гончарства.

ІV Номінація
Краща наукова стаття

 

Булгаков В.В. Глазури северопричерноморской поливной керамики ХІІІ–ХV вв. (Предварительные результаты) // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья Х–ХVІІІ вв.: Сборник научых трудов. – К.: ИД «Стилос», 2005. – Т.1. – С.359-378.
Подано попередні результати аналізу полив’яного посуду, виготовленого в кримських гончарних цетрах (Херсонес, Каффа, Солхат, Судак, гончарного браку з Алушти і Фуни). Охарактеризовано компонентний склад поливи, запропоновано
класифікацію матеріалів.

Голубева И., Колода В., Кущенко А. Использование петрографических методов при изучении позднесредневековой керамики // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2005. – Вип.14. – С.46-50.
Про вивчення глиняних виробів верхньосалтівського селища доби пізнього середньовіччя з використанням хімічних, термомеханічних, петрографічних методів.

Каплун Наталія. Символічне і обрядове значення глиняного посуду у селянському середовищі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Старобільського повіту Харківської губернії // Матеріали наукової конференції археологів і краєзнавців, присвяченої 75-річчю від дня народження Л.В.Бєдіна (24-25 вересня 2003 р.). – Луганськ: Луганський обласний краєзнавчий музей, 2005. – С.209-219.
Етнографічне дослідження про роль гончарних виробів у житті селян Луганщини кінця ХІХ – початку ХХ століття, вивчення традиційних місць зберігання глиняного посуду та правил поводження з ним. Про використання гончарних виробів у родинних, календарних та інших обрядах.

Коваленко Оксана. Спостереження над прізвищами гончарів Миргородського полку початку ХVІІІ ст. (за матеріалами переписної книги 1723 р.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2005. – Вип.14. – С.182-188.
На основі писемних джерел першої чверті ХVІІІ століття, зокрема за матеріалами ревізії 1723 року, проаналізовано прізвища гончарів Миргородського полку. З’ясовано питання чисельності, статевої структури цієї категорії ремісників Миргородського полку, здійснено персоніфікацію розвитку гончарства в окресленому районі.

Ликова Оксана. Львівські збирачі кераміки кінця ХХ – початку ХХІ століття: деякі аспекти формування приватних колекцій // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.154-161, 309-315.
Про деякі аспекти формування приватних колекцій кераміки у Львові. З’ясовано способи поповнення колекцій, їх асортимент, стан атрибутування та реставрації творів у домашніх умовах, форми популяризації зібраних матеріалів. Подано фото колекціонерів: Юрка Юркевича, Тараса Лозинського, Любомира Яремчука, Андрія Цибка; фото керамологічних експозицій українських колекціонерів.

Овчаренко Людмила. Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя: перші роки діяльності (1896–1902) // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.134-142.
Про передумови відкриття Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя, основні аспекти функціонування закладу впродовж 1896–1902 років та причини перших невдач. Проаналізовано діяльність керівництва школи та заходи земства, спрямовані на налагодження її ефективної роботи. Простежено вплив фабричної продукції на асортимент виробів учнів та майстрів; з’ясовано специфіку діяльності гончарних майстерень; подано відомості про перші випуски учнів художньо-промислової школи та її участь у Всеросійській кустарно-промисловій виставці 1902 року в Санкт-Петербурзі.

Полидович Ю.Б. О некоторых семиотических аспектах функционирования сосудов в погребальных обрядах предскифского времени // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2005. – С.197-218.
Про семіотичний підхід до вивчення поховальних археологічних комплексів. Глиняні посудини – це одні з найбільш характерних і масових знахідок у похованнях різних культур давнини. Є згадка про чорногорівську культуру. Подано малюнки із зображенням глиняних посудин у поховальних комплексах передскіфського часу.

Пошивайло Олесь. Анатомія гончарського суперміфа України (мистецтвознавчі студії як антураж приватного авантюризму) // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.9-70; с.1-4 обкладинки.
Здійснено керамологічний аналіз публікацій на тему творчості подільського гончаря Олександра Ганжі, що побачили світ упродовж 1971–2005 років. Зроблено висновок, що автори частини з них творили фальсифіковані уявлення про буцімто виготовлені Ганжею скульптурні глиняні вироби та геніальність гончаря, а інші – бездумно повторювали написане попередниками. Насправді ж, стиль та декор творів, приписуваних Олександру Ганжі, були витворені його сином – художником-керамістом; батько був лише виконавцем-копіювальником окремих виробів чи їх частин. Порушено проблему відповідальності вчених за поширення неперевіреної інформації й свідоме фальшування відомих фактів. Прослідковано один із шляхів народження сучасних міфів про вияв у творах окремих мистців «генетичної пам’яті про архаїчні культури». Актуалізовано завдання відновлення правдивого літопису творчості українських гончарів.

Рахно Костянтин. «Овесець»: до семантики мотиву традиційної орнаментики гончарних виробів Лівобережної України // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №4. – С.89-95.
Про семантику мотиву «овесець», «овесець» у мальовці гончарних виробів Лівобережної України, зокрема Полтавщини, для з’ясування якої детально проаналізовано символічне значення вівса у фольклорі та традиційній родинній обрядовості українців, у тому числі в післяпологових, весільних, поховальних ритуалах. Дослідження допомагає зрозуміти ставлення до життя й смерті в традиційному українському суспільстві.

Щербань О.В. Історія діяльності опішненського гончарного навчально-показового пункту (1912–1924) // Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22-23 грудня 2005 р. – К.: Видання Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2005. – Ч.ІІ. – С.316-322.
Проаналізовано діяльність спеціалізованого гончарного закладу від часу заснування до закриття, охарактеризовано основні етапи його діяльності, вплив на місцеве гончарство та гончарний промисел інших регіонів України.

V Номінація
Краща науково-популярна,
публіцистична стаття

 

Бичкова Любов. Доля української кераміки очима педагога // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.143-146.
Про суспільне значення новітньої наукової дисципліни – керамології, закономірності розвитку традиційного гончарства в ХІХ–ХХ століттях. Зроблено висновок про остаточне завершення тривалого процесу відмирання вжиткової функції традиційної кераміки та про особливу роль учителів середніх шкіл у вихованні свідомих шанувальників українського мистецтва, у тому числі й кераміки.

Віценя Лідія. Чому ж не любимо свого?! // Зоря Полтавщини. – Полтава, 2005. – №14-15. – 28 січня. – С.13.
Про проблеми й здобутки єдиного в Україні Миргородського державного керамічного технікуму імені Миколи Гоголя з нагоди його 110 річчя.

Клименко Олена. Розвиток українського гончарства в ХХ ст. // Народне мистецтво. – 2005. – №1-2. – С.38-40.
Про шляхи розвитку українського гончарства в ХХ столітті. Згадано завод «Художній керамік», вироби якого представлені в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва (Київ); імена майстрів, які є лауреатами Премії імені Данила Щербаківського, – Василя Омеляненка, Ганни Діденко, Якова Брюховецького, гончарів 1960-х років – Василя Масюка, Оріона Старцева, Герасима Гарнаги, та 1980-х років – Михайла Тарасенка. Подано фото виробів другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Метка Людмила. Межиріцьке гончарство – слава Слобідської України // Шлях перемоги. – Київ, 2005. – №17. – 27 квітня. – С.12-13.
Про гончарні осередки Слобідської України – село Межиріч, що в Харківщині, село Боромля, місто Охтирка Сумської області, та про гончарів, які творили в цих осередках: Самійла Семенченка, Івана Скляренка, Віктора Худолія, Петра Лисянського, Андрія Скибу, Максима Бондара, Петра Піскового, Віктора Шкурка, Павла Петренка, Михайла та Якова Сікалів, Миколу Лисянського, Федора Ворону, Максима Бережного, Терентія Бережного. Подано фото окремих гончарів та гончарних виробів із с.Боромля.

Меткая Людмила. Гончарство как составная часть традиционно-бытовой культуры Слободской Украины // Меркурий. – Донецьк, 2005. – №10. – Октябрь. – С.78-80.
Узагальнено відомості про гончарство Слобожанщини: проаналізовано народознавчі аспекти його побутування, відтворено послідовність технологічного процесу, вивчено традиційний асортимент глиняних виробів, визначено форми їх збуту, охарактеризовано домашній побут слобожанських гончарів, визначено причини занепаду промислу в гончарних осередках.

Онищенко Володимир. Так было всегда среди мастеров // Керамика: Стиль и мода. – 2005. – №3. – С.108-111.
Про майстрів сучасної львівської кераміки Ярослава і Ярославу Мотик. Згадано прізвища Юрія Лащука, Ореста Голубця, Мар’яна Бакусевича. Подано фото глиняних творів.

Пошивайло Ігор. Гончарська самозреченість роду // Культура і життя. – 2005. – №28-29. – 27 липня. – С.3.
Про незабутнє подружжя опішненських гончарів – Явдохи та Гаврила Пошивайлів. Названо імена майстрів минувшини: Федора Чирвенка, Остапа Ночовника, Івана та Герасима Гладиревських, Василя Поросного, Юхима Різника, Юрія Лебіщака, Петра Шумейка, Івана Задорожного, Мефодія Сердюченка, Захара Коломійця, Терентія Наливайка, Івана Багрія, Семена Животовського, Макара Пругла, Якова Пічки, Олександри Селюченко, Зінаїди Линник, Василя Біляка, Миколи Пошивайла, Ганни Діденко, Івана Білика, Василя Омеляненка, Михайла Китриша. Подано фото Явдохи та Гаврила Пошивайлів у своєму родинному музеї та фото їх глиняних скульптур.

Рахно Костянтин. Зелений полив’яний посуд в українській і балкано-слов’янській міфо-ритуальній традиції // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.131-133, 307-308.
Про символізм глиняного посуду, покритого зеленою поливою, у традиційній обрядовості українців, болгар, македонців і сербів. Такі гончарні вироби використовували в обрядах викликання дощу, цілительній і любовній магіях. Проаналізовано колір як елемент міфологічної моделі світу в народних уявленнях.

Редчук Галина. Незвичайна школа (треба приїхати, побачити, почути і відчути) // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.147-153.
Про Колегіум мистецтв у Опішному – унікальний навчальний заклад, де обдаровані діти, заодно з середньою освітою, опановують ази гончарства. Подано фото заслужених майстрів народної творчості України, гончарів Гаврила та Миколи Пошивайлів з юними послідовниками.

Щербань Олена. Техніка виготовлення півників-свистунців у Опішному // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.183-187.
Описано процес виготовлення півників-свистунців у Опішному – прадавньому гончарному осередку (Полтавщина). Названо імена відомих опішненських гончарів: Василя і Петра Омеляненків, Миколи Пошивайла, Михайла Китриша, Ганни Діденко, Анастасії Радченко, Віри Важничої, які займаються й виготовленням глиняної іграшки. Подано фото із зображенням послідовності виготовлення півника-свистунця у виконанні заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка, гончаря Василя Омеляненка.

VІ Номінація
Краща резонансна публікація

 

Онищенко Володимир. Всеукраїнські молодіжні симпозіуми гончарного мистецтва: два протилежні погляди одного учасника // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.258-263.
Про два молодіжні симпозіуми з гончарного мистецтва, які відбулися в Черкащині: «Чигирин-2003» і «Чигирин-2004». Названо імена відомих майстрів-наставників та молодих гончарів з різних куточків України. Серед них – Олександр Вільчинський (Пологи, Запоріжжя), Володимир Онищенко (Київ), Яків Брюховецький (Чигирин, Черкащина), Володимир Кусик (Луцьк), Юрій Нечай (Кременчук), Максим Толстой (Запоріжжя), Сергій Жолудь (Львів), Анжела Кізян (Умань), Сергій Пластун, Федір Шковира (Черкаси), Ігор Кривенець, Сергій Комар (Чигирин), Олександр Шафіров, Дмитро Шинкаренко, Леонід Нагірняк (Київ), Юрій Гордієнко (Суми), Геннадій Бакусевич (Гавареччина, Львівщина), Лариса Скишляк (Золочів, Львівщина), Сергій Пластун (Черкаси), Леся Єременко-Денисенко (Васильків, Київщина) та інші. Подано фото художника-кераміста Володимира Онищенка з творами та гончарних виробів Черкащини. Володимир Онищенко відверто висловлює погляди на критерії відбору учасників симпозіумів і їх організацію, роботу журі. Окрім цього автор подає власні критичні характеристики творчості присутніх на симпозіумі майстрів. Публікація викликала чимало різнопланових відгуків організаторів симпозіумів, їх учасників, пересічних читачів.

Пошивайло Олесь. Анатомія гончарського суперміфа України (мистецтвознавчі студії як антураж приватного авантюризму) // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.9-70; с.1-4 обкладинки.
Здійснено керамологічний аналіз публікацій на тему творчості подільського гончаря Олександра Ганжі, що побачили світ упродовж 1971–2005 років. Зроблено висновок, що автори частини з них творили фальсифіковані уявлення про буцімто виготовлені Ганжею скульптурні глиняні вироби та геніальність гончаря, а інші – бездумно повторювали написане попередниками. Насправді ж, стиль та декор творів, приписуваних Олександру Ганжі, були витворені його сином – художником-керамістом; батько був лишевиконавцем-копіювальником окремих виробів чи їх частин. Порушено проблему відповідальності вчених за поширення неперевіреної інформації й свідоме фальшування відомих фактів. Прослідковано один із шляхів народження сучасних міфів про вияв утворах окремих мистців «генетичної пам’яті про архаїчні культури». Актуалізовано завдання відновлення правдивого літопису творчості українських гончарів.

Чечель Жанна. Критичні нотатки на скрижалях святкового дня // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.264-266, 330-335.
Про закриття ІІ Всеукраїнського молодіжного симпозіуму гончарного мистецтва «Чигирин-2004». Авторка, відзначивши, що проведення подібних симпозіумів в Україні необхідне, звернула увагу читачів на недоліки в його організації та проведенні: недостатність інформації про учасників симпозіуму та їх наставників; відсутність попереднього відбору учасників симпозіуму; непродуманність концепції проведення закриття симпозіуму, відсутність чітко окресленої тематики; відсутність чіткого визначення номінацій і критеріїв оцінювання творів; відсутність серйозної фахової роботи журі. Публікація викликала чимало різнопланових відгуків органзаторів симпозіумів, їх учасників, пересічних читачів.

VІІ Номінація
Краща публікація документальних матеріалів

 

Міщанин Віктор. Невідомі листи з кримінальної справи Якова Риженка // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.254-257.
Про керамолога, який зробив значний внесок у дослідження Опішненського гончарного району, – Якова Риженка (1892–1974). Опубліковано п’ять листів, адресованих Якову Риженку, які було вилучено під час його арешту за вигаданою кримінальною справою 1931 року. Подано фото керамолога.

VІІІ Номінація
Краща публікація з окремими сюжетами на теми
керамології, гончарства, кераміки в Україні

 

Кузин-Лосев В.И. Область смыслов, знаков, символов катакомбной культурно-исторической общности // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2005. – С.153-196.
Про використання геометричних орнаментальних форм у образотворчій діяльності степовими культурами Східної Європи. Образотворча система катакомбної культури базувалася на таких геометричних елементах, як трикутники, ромби, кола, спіралі, півкола, кутовий орнамент у вигляді горизонтальної ялинки. В орнаментації посуду частіше використовували кутові елементи, які були складовими трикутників або ромбів. Подано малюнки глиняних виробів з орнаментальними мотивами, які повторюють схеми текстильних переплетень.


Мозолевский Б.Н., Полин С.В. Курганы скифского Герроса ІV в. до н.э. (Бабина, Водяна и Соболева могилы). – К.: ИД «Стилос», 2005. – 600 с.; 24 табл. цв. илл.
Подано матеріали дослідження курганів скіфської знаті ІV століття до н.е. (Бабина, Водяна й Соболева могили), досліджених експедицією Інституту археології НАН України впродовж 1986 та 1991–1992 років у окрузі Орджонікідзе Дніпропетровської області. Охарактеризовано поховальні комплекси та інвентар, серед якого – цілі та фрагментовані античні амфори, фрагмент чорної лискованої посудини («піксиди»). На частину з них нанесено тавра. Визначено час та місце виготовлення знайдених виробів, подано їх малюнки.

Ханко В. Миргородський мистецький словник (кінець ХVІІ – початок ХХІ сторіччя): Персоналії. – Полтава, 2005. – 370 с.: іл.
У словнику подано відомості про діячів архітектури, народного та образотворчого мистецтва миргородського краю. Серед інших подано короткі статті про відомих гончарів, художників-керамістів, керамологів та гончарні династії: Алфєєва Світлана Іванівна, Багмети, Бакути, Балки, Безніщенко Павло Ілліч, Безпальки, Бережненко Сергій Лукич, Бережний Петро Андрійович, Беркута (уроджена Анцибор) Наталя Іванівна, Білан Андрій Андрійович, Білоскурський Микола Іванович, Білоскурський Осип Миколайович, Богданов Володимир Якович, Бондаренко Данило Федорович, Бородавки, Брунько Степан Тимофійович, Бутенки, Вакула Іван Андрійович, Вакула (уроджена Тимін) Раїса Савівна, Ваулін Петро Кузьмич, Віцько Іван Михайлович, Волокити, Волошки, Галущенки, Гамирін Володимир Іванович, Гилюни, Гладкий Михайло Захарович, Гнатики, Гнатченки, Гришко Петро, Грищенки, Грякали, Ґерґіль (Ґерґель) Іван, Дем’янченки, Довгань Василь Олександрович, Дяченко Михайло Федорович, Заряжки, Зінич Олексій, Зозуля Петро Іванович, Іванюки, Іщенки, Їжаки, Кавунники, Калашник Павло Григорович, Кариков Федір Семенович, Кияниці, Кобзій Юрій Михайлович, Кобилани, Коломієць Митрофан Степанович, Кольовахи, Крячун Степан, Кубаї, Кулики, Курилін Юрій Васильович, Куц (уроджена Шелюг) Варвара Панасівна, Лашко Василь Михайлович, Лискун Прокіп Ілліч, Литвин Дмитро Степанович, Лічний Андрій Махтейович, Луганько Ніна Пилипівна (в заміжжі Місюна), Лускані, Маковецький Василь Прокопович, Максюти, Матухни, Мєшкова Людмила Іванівна, Миколенко Василь Харитонович, Мисак Сергій Кузьмович, Мірошники, Москаленки, Нагула Андрій, Надтока Петро Іванович, Назаренки, Назаров Іван Михайлович, Недождії, Непийводи, Никитченко Володимир Васильович, Ніколаєв Микола Борисович, Носань Пилип, Оврах Володимир Михайлович, Олексенко Зінаїда Володимирівна, Олійник Григорій Іванович, Олійники, Очеретні, Падалка (Падалко) Іван Іванович, Палій Семен, Панащатенки, Патковський Станіслав Антонович, Пащенки, Пестичі, Полов‘яни, Прідьма Іван Федорович, Раданович Яків Францович, Реп’ях Анатолій Михайлович, Розсохи, Романенки, Руденко Андрій Іванович, Рудич Петро Петрович, Рудичі, Савченко Іван Васильович, Сагайдачний Євген Якович, Самійленко Яким Семенович, Сень Іван Порфирович, Силки, Симони, Сисенки, Сіробаба-Климко Віра Іванівна, Сіроклини, Сказки, Скидани, Скляр Леонід Іванович, Сластьон (Сластіон) Опанас Юрійович (Георгійович), Сменьки, Солоха Петро Кирилович, Статкевич Леонід Петрович, Ступка Сергій Миколайович, Томах Сергій Іванович, Третяк Лаврін Гнатович, Трибушний Василь, Українець Іван Каленикович, Федоренки, Філянська Віра Григорівна, Ханко Віталій Миколайович, Ханко Остап Віталійович, Хожай Дмитро Іванович, Червоний Василь Степанович, Черкун Федір Йосипович, Чорноморці, Чумарні, Чучмаї, Шевченко (уроджена Рудич) Людмила Василівна, Шинкаренки, Янки.


Шмагало Ростислав. Мистецька освіта в Україні середини XIX – середини XX ст.: структурування, методологія, художні позиції. – Львів: Українські Технології, 2005. – 528 с.: 742 іл.
Монографію присвячено мистецькій освіті України середини XIX – середини XX століття, у тому числі й гончарному шкільництву. Детально проаналізовано діяльність шкіл гончарства (кераміки) Галичини.

ІХ Номінація
Краща рецензія

 

Зубар В.М. [Кленина Е.Ю. (при участии В.В.Созник). Керамические сосуды ІІ–ІІІ вв. н.э. из усадьбы «Близнецы» (Хора Херсонеса Таврического). – Poznan, 2004. – 113 с., 31 рис., 7 табл.] // Археологія. – 2005. – №4. – С.111-113.
Рецензія на монографічне дослідження О.Ю.Кленіної, присвячене гончарному комплексу ІІ-ІІІ століть н.е. з розкопок на території садиби «Близнюки» Херсонеса Таврійського.

Ковалевская-Сарновска Л.А. [Кленина Е.Ю. (при участии Созник В.В.). Керамические сосуды ІІ–ІІІ вв. н.э. из усадьбы «Близнецы» (Хора Херсонеса Таврического). Институт истории Университета им. А.Мицкевича. – Poznan, 2004. –113 c., 31 рис., 7 табл.] // Археологія. – 2005. – №4. – С.113-119.
Рецензія на вищеназвану книгу. Подано результати досліджень гончарних матеріалів, знайдених під час розкопок території ближньої сільської округи Херсонеса.

Пошивайло Олесь. [Івашків Галина. Декор традиційної української кераміки ХVІІІ – першої половини ХХ століття (іконографія, домінантні мотиви, художні особливості)] // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.267-275.
Про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства охоронцем фонду народної кераміки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України Галиною Івашків. Зазначено мету і завдання дослідження, структуру дисертації. Проаналізовано головні положення наукової праці, відзначено досягнення й недоліки, з-поміж яких такі: невідповідність теми дослідження змістові дисертації; відсутність аналізу таких прикметних для української народної кераміки видів декору, як ангобування, скління (крайкування), димлення, лискування, штампування, ритування; а також самобутніх технік декорування виробів, як фляндрування і затікання, скульптурні наліплені прикраси; не проаналізовано специфіку оздоблення зооморфного та антропоморфного посуду, глиняної іграшки; у дослідженні мова йде не про декор в цілому, а лише про окремі, на думку авторки, роботи, домінантні мотиви, а розкриття змісту декору безпідставно звужено до малювання та рельєфного оздоблення; аналіз декору української народної кераміки зроблено майже виключно за матеріалами гончарних осередків Галичини, авторка значною мірою обмежилася аналізом декору кахель, таким чином дещо применшивши значущість осягнення теми в цілому.

Пошивайло Олесь. Перше фундаментальне дослідження малих осередків українського гончарства // Міщанин Віктор. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ–ХХ століття). – Опішне: Українське Народознавство, 2005. – С.4-11.
Про книгу відомого українського керамолога Віктора Міщанина «Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ–ХХ століття)» (Опішне, 2004). Монографія є першою у вітчизняній керамології фундаментальною працею про малі осередки гончарства. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових експедиціях, у бібліотеках і архівах упродовж 1994–2005 років. Визначено чотири локальні групи малих осередків гончарства навколо Опішного та сформульовано основні прикмети цих малих осередків. Зазначено, що книга Віктора Міщанина завершила піонерський науковий проект Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології — відділення Інституту народознавства НАН України, присвячений вивченню північної групи малих осередківгончарства Опішненського гончарного району Полтавської області, а саме – Безруків, Глинського, Лазьків, Малих Будищ, Старих Млинів і Хижняківки. Відтворено місцеву технологію виготовлення глиняних виробів та способи їх збуту, професійні звичаї гончарів, повернено із небуття десятки імен місцевих майстрів. Робота над новітнім науковим проектом переконує в можливості застосування його досвіду і для керамологічних студій гончарних осередків інших регіонів України. Книга є вкрай повчальною як для самого автора, так і для великих керманичів держави; вона дає відповідь на численні патріотичні заклики української інтелігенції «відроджувати» зниклі художні промисли та ремесла.

Х Номінація
«КерамҐАНДЖ»
(публікації з нікчемними керамологічними сюжетами)

 

Бородай Василь. Окрилення душі // Літературна Україна. – 2005. – №50. – 22 грудня. – С.7.
Про виставку «Душі моєї трепетна колиска», яка експонувалася в Білій залі Українського фонду культури, що в Києві. Експозицію виставки склали твори трьох майстрів глини з Харкова: Вячеслава Рисцова, Бориса П’яниди, Петра Мося. Подано фото керамістів та декоративного горщика «Козаки Стецько та Грицько» Вячеслава Рисцова. Через більше ніж 15 років від часу «скинення з олімпу», несподівано знову виринула з-за обрію «зоря» Вячеслава Рисцова, самодіяльного гончаря, відомого тим, що видавав гончарні вироби опішненських гончарів за свої власні. І, зрозуміло, не самотньою тінню, а вже в сяйві почесного звання «Заслуженого діяча мистецтв України» і в колі знаних харківських художників-керамістів Петра Мося та Бориса Пяниди. Як і 1986 року разом із Яковом Падалкою в залах Спілки письменників України, так і наприкінці 2005 року, разом зі знаковими постатями харківської художньої кераміки, останній з могікан влаштував групову виставку слобідської кераміки «Душі моєї трепетна колиска» в залі Українського фонду культури (Київ). Як і 1986 року, на роль свого найтитулованішого промоутера Вячеслав Рисцов знову обрав народного художника України, академіка Василя Бородая. У невеликому, але знаковому повідомленні в газеті «Літературна Україна» про виставку, яке підписав київський скульптор, мова йде майже виключно про «гончарські досягнення» Вячеслава Рисцова. Про Петра Мося і Бориса Пяниду згадано тільки в підпису до групового фото та в першому абзаці текстової частини, тобто ці справжні мистці стали своєрідною оправою для мистецтвознавчого портрета «залюбленого в теракоту» філолога. Все ж інше, що, як стає зрозумілим, і було метою публікації, це панегірик «творчості» Вячеслава Рисцова. Чого там тільки немає: і «досконале знання матеріалу», і «володіння пластикою різних форм», і втілення «у глиняному матеріалі поетичних образів природи»!!!, і віднайдення в утилітарному посуді «оригінальних об’ємних форм, пов’язаних із самою природою теракоти», а в підсумку дізнаємося про «непідробні витвори з теракоти», які «захоплюють майстерністю виконання… та яскравістю обраних рішень», привертають увагу «пластичним вирішенням оздоблення, лаконічністю форм з гравіювальним і скульптурним декором», і при цьому «традиційна форма українського народного гончарства у Рисцова невід’ємно співіснує з його особистістю»??! Проте, родзинка новітньої піар-новели полягає не стільки в цитованому словоблудстві, і не стільки в часові його написання – характеристику Вячеслава Рисцова скомпоновано переважно з публікацій Василя Бородая про «художника-харків’янина», що побачили світ… майже 20 років тому (1986-1987)! Виявляється, «харківський кераміст» запустив уже по другому колу свої давні, малохудожні, компілятивні роботи, виготовлені ще в першій половині 1980-х років й опубліковані в його ж книзі «При гончарному крузі» (1987), образність яких запозичено в основному з творчого доробку валківського гончаря Федора Гнідого! Більше того, сповідь Василя Бородая про виставку 2005 року проілюстровано фотографією виробів Вячеслава Рисцова, взятої з його ж книги 1987 року! O sancta simplicitas!

Гоберман Д.Н. Мотиви гуцульського керамічного розпису. – К.: Дух і літера, 2005. – 184 с.
Книгу присвячено мистецтву гуцулів – етнічної гілки українців, щo заселяє Східні Карпати на межі території трьох теперішніх областей – Івано-Франківської, Чернівецькоїта Закарпатської. Подано відомості та ілюстративні матеріали про сюжети кахель переважно ХІХ століття. Є описи стилів, технології роботи гончарів: Баранюків, Словицьких, Совіздранюків, Волощуків, Тим’яків. За творами відомих у Гуцульщині майстрів (Ковальський, Зінтюк, Бахматюк, Табахорнюк, Кошак, Цвілик та інших) можна з’ясувати особливості косівської, коломийської, пістинської кераміки краю. Дані про місцезнаходження виробів гончарів Гуцульщини належать до 1960-х – початку 1970-х років, коли автор провадив фотографування. Загалом же мова в книзі йде не стільки про мотиви, скільки про сюжети гончарної мальовки, а тому її назва не зовсім відповідає змістові. Книгу підготовлено сяк-так, непрофесійно, ні з наукової, ні з літературної точки зору. Імена власників кахляних печей, зазначених у переліку книги, часто спотворені, порівняно з тими, які подано в анотаціях. Відсутнє датування багатьох творів. Не зазначено дати виготовлення навіть тоді, коли на самій кахлі автором проставлено дату «1849». Тим часом фрагмент кахлі із зазначеною на ній датою (1849) у анотації датовано 1949 роком; фрагмент кахляної печі роботи Я.Іваницького датовано 1940 роками, хоча насправді треба 1840-ми. Окремі анотації написано так, немовби упорядники книги взагалі не бачили перед собою кахельних малюнків. Переклад англійською мовою транскрибовано не з української, а з російської мови. Ще одна з прикмет альбому – тримовна низькопробність. У тестах російською мовою трапляються слова українською мовою, а в текстах українською мовою – з російськими літерами. У анотації однією мовою не подаються ініціали власників творів, в інших подаються. Перелік скорочень назв музеїв у книзі подано «суперумно», наприклад: «Довідка МЕХПІН НАНУ з абревіатури назв музеїв». У «Переліку музеїв, колекцій та місцезнаходження печей» відомості подано безсистемно: одні прізвища мають ініціали, інші їх не мають; до одного розшифровано ще й ім’я, а до іншого – ім’я та по-батькові. Там же опинилися прізвища осіб, яких ні разу не згадано в анотаціях до ілюстрацій. Як додатки до альбому упорядники подали списки ілюстрацій українською, російською та англійською мовами. Проте необхідність цих списків сумнівна, оскільки їхні анотації дослівно повторюють тримовні підписи під ілюстраціями. Текстову частину майже дослівно переписано з альбому Давида Гобермана «Искусство гуцулов» (1980). До окремих творів взагалі не зазначено їх місцезнаходження. Новітнє популярне альбомне видання приятель Давида Гобермана – Валерій Димшиць – нав’язливо пропонує вважати в Україні, що саме його друг «першим вивчив і зробив широко відомою» гуцульську кераміку. Ось так просто: першим був Гоберман, а до нього немовби нічого й не було! Не було в Україні академічного центру з вивчення народного мистецтва Гуцульщини, яким був Львівський державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР. Не було керамологічних досліджень учених-керамологів цієї поважаної наукової установи: Юрія Лащука і Катерини Матейко. Сам Давид Гоберман добре був ознайомлений з вище переліченими працями українських дослідників косівської кераміки, використовував віднайдені ними факти й аналітичні матеріали в своїх книгах. При цьому мав їх за безперечні авторитети й враховував результати їхніх пошуків. Отже, упорядники, в своєму намаганні возвеличити неіснуючі наукові досягнення Давида Гобермана, тим часом перестаралися й до певної міри тільки дискредитували старанність популяризатора старожитностей Гуцульщини.

Другий всеукраїнський молодіжний симпозіум гончарного мистецтва «Чигирин-2004»: Альбом-каталог /Автор-упорядник Євген Шевченко. – К.: Народні джерела, 2005. – 48 с.: іл.
До альбому ввійшли фотознімки глиняних творів учасників симпозіуму «Чигирин-2004» – Леоніда Нагірняка (Київ), Євгена Бакусевича (с.Гавареччина, Львівська область), Анатолія Байди (Вінниця), Івана Бобкова (Київ), Анжели Драч (Умань, Черкаська область), Іванки Кізян (Умань, Черкаська область), Світлани Качан (с.Хомутець, Полтавська область), Юлії Козятник (с.Малютянка, Київська область), Ігоря Кривенця (Чигирин, Черкаська область), Юрія Нечая (Кременчук, Полтавська область), Сергія Пластуна (Черкаси), Лариси Скишляк (с.Золочівка, Львівська область), Ярослави Спасьонової (Київ), Сергія Тодорчука (Київ), Дмитра Шинкаренка (Київ), а також майстра-наставника Лесі Денисенко-Єременко (Васильків, Київська область). На жаль, ілюстративний ряд каталогу не містить інформації, яку ж номінацію представляють ті чи інші твори, як, до речі, й відомостей про твори-переможці. Ілюстративну частину видання побудовано таким чином, що вона не висвітлює хронології всіх подій та основних здобутків учасників. З огляду на це, неможливо скласти повноцінне уявлення, чи справилися майстри з поставленим завданням.Каталог складається з ілюстративних матеріалів, поділених на три розділи: учасники, майстри-наставники та хроніка симпозіуму. Вдала панорамна фотозйомка та колаж подій, пов’язаних із будівництвом горна та випалюванням у ньому творів, стали родзинкою видання. Щоправда, за відсутності коментарів-анотацій до фото
не завжди вдається «розшифрувати», хто, де і чим займається. Переглядаючи частину, присвячену безпосередньо конкурсантам, важко повірити в оприлюднену інформацію про те, що деякі майстри немовби є «юними». Наукову й пізнавальну вартість видання також применшує поверхова інформація про конкурсантів, яка обмежується відомостями про ім’я, прізвище, рік народження та місце мешкання. Тим часом для читача залишається невідомою інформація про те, як ці гончарі потрапили на Всеукраїнський симпозіум, які вони мають «гончарні» досягнення, освіту, у яких конкурсах чи виставках брали участь, де працюють тощо. Окрім того, не підписано жодного каталожно-симпозіумного твору (чи вони взагалі не мали назв?), не кажучи вже про обов’язкове зазначення в подібних каталогах техніки виготовлення, використаних матеріалів і розмірів творів, місця їх зберігання, чого в каталозі, зрозуміло, теж немає.

Мойсеєнко Валентин. Незатребувана спадщина // Дзеркало тижня. – 2005. – №32. – 20 серпня. – С.22.
Про велику і майже незатребувану в Україні культурну спадщину під назвою Трипілля – Кукутені, та про необхідність створення потужної мережі реставраційних осередків, які б спеціалізувалися на збереженні трипільської кераміки. Подано фото трипільської кераміки. Автор, завідувач відділу інформаційної роботи Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки, висловив чимало «новітніх» думок про вплив трипільців на інші давні культури, у тому числі й на ті, що існували на теренах Ірану, Туреччини, Єгипту, Китаю, Греції, Японії. Як і годиться в газетній публікації, замість порад селянам, співробітник сільськогосподарської бібліотеки висловив чимало традиційних докорів українським ученим-історикам, які «не так масштабно» висвітлюють цю проблему, й повідомив про власне відкриття: у реставрації трипільських шедеврів «реально сподіватися можна лише на патріотизм заможних українців та симпатиків нової України в світі. Саме серед них є найбільше потенційних шанувальників Трипілля». Спасителями трипільської культури автор вважає лише Віктора Ющенка та його дружину.

Новиченко Ірина, Жебка Сергій. Загадки трипільської культури // Духовна велич України: Науково-публіцистичний збірник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2004. – С.36-46.
Про спробу розгадування магії орнаментів на трипільській кераміці. Стаття складається з низки неперевірених та непідтверджених науково гіпотез щодо трипільської археологічної культури. Окремі подані факти фальсифіковано.

Олександр Ганжа: (1905–1982): До 100-річчя від Дня народження славетного українського гончаря /Автор-упорядник Євген Шевченко. – К.: Народні джерела, 2005. – 28 с.: іл.
Про життєвий і творчий шлях відомого гончаря із с.Жорнище, що у Вінниччині. Подано репродукції творів українського майстра гончарного мистецтва із фондів Музею народної архітектури та побуту НАН України і збірки Степана Ганжі. Недостатня поінформованість про всі обставини виготовлення й популяризації скульптурних творів, авторство яких беззастережно приписувалося Олександру Ганжі, призвели до того, що щире бажання Володимира Титаренка вшанувати добрим словом народного майстра, свого земляка, насправді постало черговим накопиченням спотворених фактів про реальні заслуги гончаря. Репродукції творів у альбомі упорядковано за усталеним самодіяльним принципом: без жодної анотації до творів, тобто без жодної назви, без зазначення матеріалів і техніки їх виготовлення, без жодного розміру, без жодної дати і без конкретного місця виготовлення й зберігання того чи іншого твору. Такого профанного опублікування творів гончарства Україна не знала від останньої чверті ХІХ століття.

Автор: Administrator

Коментарі   

 
# Guest 26.10.2015, 23:15
One quick caution - some sites demand recurring monthly costs, or a cost per why should you not play video games
with a concussion: http://penmobile7.pen.io/ game downloaded.
Відповісти
 
 
# Guest 09.03.2016, 14:26
With unlimited mobile strike free gold hack no survcey or password 2015 [Mari: http://xpinguo.com/comment/html/?22502.html]
crack and cheats quickly you can soon make great progress in building up your
family and beating others players towns.
Відповісти
 
 
# Guest 01.05.2016, 22:22
Hacks and cheaper to ϲreate free stones іn your
accounts enables ʏou a exclusive ability to addd unlimited ѵalue ⲟf
gold annd gold mobile strike gem hack tool
free download: https://www-secure.symantec.com/connect/user/wretchedroster8 Strike үоur account.
Відповісти
 
 
# Guest 16.07.2016, 20:13
It's a shame yօu ⅾօn't Һave а donate button!
Ι'd withoսt a doubt donate tߋ thіs superb blog!
ӏ suppose fоr now i'll seftle forr bookmarking ɑnd adfing your RSS feed to my Google account.
Ι loοk forward tօ fresh updates аnd wіll share tһis
blog with my Facebook ǥroup. Talk soօn!

Feell frwe to srf to my website pokemon ǥo pokecoins for free: http://www.ftpc.com.sa/index.php?option=com_phocaguestbook&view=phocaguestbook&id=1&Itemid=&lang=en
Відповісти
 
 
# Guest 03.08.2016, 19:57
gold is definitelү whаt ʏou fuunction with hⲟw tо hack on mobile strike and gеt free gold vip and gold: http://alttabtohere.com/members/bonnyatchley4/activity/116081/ get
gold, vip, dark vip ɑlong ᴡith builder'ѕ huts.
Відповісти
 
 
# Guest 09.08.2016, 17:32
To beցin generating mobile strike free gold
hack tool download: http://177.54.97.133:60000/mediawiki/index.php/Agar.io_Bot_Download_Agar.io_Bot оf charge assets,
vast bulk ߋf online hack service providers ԝill
question fⲟr yoᥙr accounts username.
Відповісти
 
 
# Guest 23.04.2017, 01:17
I read this paragraph fully about the resemblance
of hottest and preceding technologies, it's amazing article.


my blog BHW: http://23112311.mihanblog.com/post/16
Відповісти
 
 
# Guest 23.04.2017, 08:50
This is a topic which is near to my heart... Thank you!
Where are your contact details though?

Also visit my website BHW: http://heart-to-heart.mihanblog.com/post/1038
Відповісти
 
 
# Guest 01.05.2017, 09:16
If some one wants expert view on the topic of running a blog after that i advise him/her to visit this weblog, Keep up the nice
work.

Feel free to surf to my homepage manicure: http://www.xbloko.com/comment/html/index.php?page=1&id=76647
Відповісти
 
 
# Guest 07.05.2017, 13:26
Exactly what I was looking for, appreciate it for putting
up.

Feel free to surf to my web blog toes become (Ruben: http://leishatlatenchie.jigsy.com/entries/music/hammer-toe-symptoms)
Відповісти
 
 
# Guest 19.05.2017, 12:11
say thanks to so a lot for your site it assists a lot.

please click
the following web site: http://www.zettabyte.ws/devwiki/index.php?title=User:MylesSand2305 - similar webpage: https://www.tuitico.com/index.php?topic=1002.0 - how
you can help: http://www.playbucket.com/forum/viewtopic.php?id=4123 - in the know: http://fdwiki.com/User:AlejandraSlover - super fast reply: http://www.tianggengbayan.com/author/abrahamrenf/ - read what he said: http://mb.4008588360.com/comment/html/index.php?page=1&id=27751 - Continuing: http://forum.hme-ftuh.org/member.php?action=profile&uid=12930 -
Read
the Full Content: http://renovation-plumbers.com/index.php/component/k2/itemlist/user/75438 - visit
here: http://www.chieuanh.net/4rum/member.php?action=profile&uid=52 - get redirected
here: http://freelancers.city/forums/freelancers-work-offers/hypnose-pour-maigrir-lyon/ - Continued: https://wiki.mylzh.net/speedrun/Hypnose_lyon
- browse around here: http://www.bucksportnext.net/vanilla/discussion/754322/hypnose-lyon - this hyperlink: http://www.smboemi.net/showthread.php?tid=1104 - try
this out: https://phpfoxexpert.com/demo_socialtime/index.php?do=/profile-20960/info/ - you can look here: http://foro.mudiamante.com/index.php?topic=1902.0 -
Get More Information: http://extraclassifieds.com/user/profile/14358
- Related
Web Page: http://rybaspol.cz/Default.aspx?tabid=61&userId=15420 - click through the up coming webpage: http://www.eendracht-voorthuizen.nl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6153 - simply click
the up coming site: http://wiki.primeraprioridad.cl/index.php/User:JamalMoffet189 - Learn Additional
Here: http://profuchastnik.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=279416 - linked site: http://vrmobas.com/forum/member.php?action=profile&uid=80647
- my company: http://www.beukelaerwijnimport.nl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12892 - just click the up coming article: http://www.srqlqsdj.com/comment/html/index.php?page=1&id=141357 - Recommended Reading: http://www.gracepotter.com/forums/member.php?u=271212-JeannieRud - More methods: https://yra-project.wwu.edu/index.php/User:LorenzoTober504 -
click here.: http://www.lodguilds.com/member.php?u=1644-MathiasFif -
mouse
click the following article: https://www.kevinmilam.com/vanilla/discussion/206/hypnose-pour-maigrir-lyon - she said: http://gamezombie.co.uk/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/member.php?action=profile&uid=1934 - just
click the following web site: http://www.kapoocm.com/forum/index.php?topic=149515.0 - just click the
up coming internet page: http://goafleamarket.com/user/profile/12842 - click the up coming web site: http://www.itsbharat.com/user/profile/3970 - the full
details: http://patniagency.com/qtoa/2232/hypnose-lyon - visit this website: http://hocvienpokemon.com/diendan/member.php?u=30304 - Recommended Internet site: http://devsarfo.tk/groups/hypnose-ericksonienne-lyon/ - visit this weblink: http://supramannen.com/member.php?u=769746
- Read the Full Article: http://www.sweatsuits.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=41789 - her response: http://www.voininatangra.org/userinfo.php?uid=37684 - visit the up coming post: http://www.blog.cheap-domainhosting.net/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/member.php?action=profile&uid=7377 - sneak a
peek at this web-site.: http://sihanukville.com/osclass/index.php?page=user&action=pub_profile&id=2507 - this: http://www.srqlqsdj.com/comment/html/index.php?page=1&id=141357 - navigate here: http://www.thevipboard.com/index.php?/topic/242536-hypnotherapie-lyon/ - click the following post: http://www.cornerstonedelivers.com/UserProfile/tabid/62/UserID/1588/Default.aspx - read on: http://nimec.live/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25833 - look at this site: http://www.lodguilds.com/member.php?u=1644-MathiasFif - click the up coming website: http://chocolovec.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6575 - you could check here: http://autowiki.xyz/wiki/User:IrmaLaidlaw5 - had
me going: https://kaloriensparplan.intags.de/en/wiki/index.php/User:FernPena5175 - mouse click the up
coming web site: http://www.associazioneargenis.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=202081 - continue reading this: http://rauhaniat.net/member.php?u=148961
- why not try
this out: http://porscheclubphilippines.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=14063 -

http://jazzfest17.ru/index.php/component/k2/itemlist/user/6109 - http://www.robino-stoffering.nl/userinfo.php?uid=17953 -
http://geoip.harulife.co.kr/index.php?mid=board&document_srl=2530426 - http://popadeli.com/forum/member.php?action=profile&uid=344045 - http://z-d.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3038 - http://wiki.atlatlonline.com/index.php/User:LeighWisdom -
http://tbv.org.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14442 - http://www.kennelgear.co.uk/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=BelleByars - http://bollywoodexchange.net/author/eliedgar303/ -
http://preservapedia.org/index.php?title=User:LouannCrockett9 - https://herroelen.org/wiki/index.php/Gebruiker:DanteDarling690 - http://lisbona.trianglemoon.com/mediawiki/index.php?title=User:KathyNorthrup3 - http://www.btg-bawazir.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=610997 - http://7688.com.tw/comment/html/index.php?page=1&id=11745 - https://midnightsuncoop.com/forum/member.php?u=8942-DanieleMon - http://autowiki.xyz/wiki/Hypnose_ericksonienne_lyon - http://www.turkbiz.net/en/node/42623 - http://josani6.100webspace.net/smf/index.php?topic=342801.0 - http://www.vuela.com.mx/foro/member.php?u=38528-MaryjoHarp - http://www.abu3isa.com/member.php?u=166767 -
http://blog.iacpsocialmedia.org/UserProfile/tabid/65/UserID/67645/Default.aspx - http://ctwcorp.com/UserProfile/tabid/57/userId/124314/language/en-US/Default.aspx - http://www.joanaraspall.cat/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4372 - http://www.bjhxdk.com/comment/html/index.php?page=1&id=105618 - http://www.gamesbrasil.com.br/forum/member.php?u=133362-GraceBoase - http://www.nibit.co.il/ActivityFeed/MyProfile/tabid/57/UserId/60979/Default.aspx - http://portale.oleificimataluni.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=66806 - http://exchange.deu.ac.kr/?document_srl=10937 - http://discuss.channelcanada.com/member.php?u=4977-KiraT5227 - http://www.tickipedia.net/wiki/User:TOZKathrin - http://abelsmarine.com/activity-feed/my-profile/userid/3772 - http://www.cassandrawang.net/comment/html/index.php?page=1&id=27671 - http://rybaspol.cz/Default.aspx?tabid=61&userId=15420 -
http://mgroverrepaircentre.co.uk/forum/member.php?action=profile&uid=369780 - http://wiki-opel.ru/index.php/Hypnotherapeute_lyon - http://intar.com.ua/ZoeZud642897/hypnose-a-lyon.html - http://scorecenter.prestonsproductions.com/community/index.php?topic=123205.0 - http://hindukupang.com/index.php/component/k2/itemlist/user/242542 - http://foro.todoyunpocomas.com/member.php?u=62263-LEOBlondel - http://www.reliancefl.com/UserProfile/tabid/57/userId/2176956/Default.aspx - http://usachinatraining.com/Default.aspx?tabid=61&UserID=11711 - http://forum.parsvds.com/member.php?u=768 - http://sgcrim.com/Forums/member.php?u=458-FredB0152 - http://www.gracepotter.com/forums/member.php?u=271212-JeannieRud - http://www.whtfzc.com/comment/html/index.php?page=1&id=48536 - http://www.ourfollowers.com/vb/member.php?u=24809 - http://forum.traderindonesia.com/member.php?u=22655-KarlaT3266 - http://adoptedfromromania.com/smf/index.php?topic=857659.0 - http://quebsort.info/profile.php?id=132543 -
http://praestar-controls.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=123161

massage lyon spa (Malinda: http://tuzon.ru/user/profile/1254)
Відповісти
 
 
# Guest 19.05.2017, 22:46
Sustain the helpful work and delivering in the group!


simply click the up coming website page: https://www.uhbike.com/bbs/profile.php?id=20534 - Related Home Page: http://www.man-t.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=61893 - Source: http://globalmoringaday.org/index.php/component/k2/itemlist/user/55555 - visit the following website: http://www.maumsan.com/maum/?document_srl=516245 - Continuing: http://talkwithyah00.awardspace.info/index.php?topic=3262.0 -
Read the Full Piece of writing: http://www.gracepotter.com/forums/member.php?u=271212-JeannieRud - hop over to this site: http://belkhart.com/index.php/component/k2/itemlist/user/10706 - Full Review: http://www.pvckapivepenceresistemleri.com/user/profile/665
- official website: http://forum.triads.ro/index.php?/topic/209208-hypnose-tabac-lyon/ - Highly recommended Site: http://www.scmirt.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=117456 - see this
page: http://www.noobogames.com/viewtopic.php?t=261196 - just click the following document: http://www.aracne.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=475799 - Going at elbatoscana.ro: http://www.smdservicesllc.com/UserProfile/tabid/57/userId/960894/Default.aspx
- just click the following web site: http://www.he-jia.cn/comment/html/index.php?page=1&id=15012
- visit the next post: http://www-aws.eecs.harvard.edu/es271r/index.php/User:SalvatoreNegron
- simply click the up
coming web site: https://www.lawrencehammondmusic.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=551604 - click the next site: http://mcledsoft.com/forum/member.php?u=78103-Lemuel29G49911 -
look
at more info: http://forum.adybo.co.uk/index.php?p=/discussion/24479/hypnose-lyon/p1 - funny post: http://cicadaemergencymedicalservices.net/forum/profile.php?id=9552 - Read
Homepage: http://rezo.ro/profile-41968/info/ - click through the next document: http://www.pkbazaar.pk/forum/viewtopic.php?id=431 - view site…: http://www.axisads.com/user/profile/117229 -
mouse
click the next web site: http://hfzzytc.com/comment/html/index.php?page=1&id=66267 - article source: http://www.1talent.video/user/view/user/MelanieCob/uid/42199 - i thought
about this: http://kbws520.net/vb/member.php?u=3665-RosemarieN - more information: http://uwix.ru/user/profile/240 - i thought about this: http://www-aws.eecs.harvard.edu/es271r/index.php/User:SalvatoreNegron
- have a peek
at these guys: http://www.dinhelsehonefoss.no/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1063219 - click to find out more: http://www.denver7starlimo.com/forum/profile.php?id=248505 -
visit
the up coming webpage: http://www.aracne.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=475799 - visit this page: http://ocispain.com/index.php/component/k2/itemlist/user/239663
- Recommended Web site: http://dw-gaming.com/index.php?/topic/88064-hypnose-ericksonienne-lyon/ - this link: http://personas.mspace.fm/wiki/Hypnose_tabac_lyon - try this: http://www.isnhsalumni.com/forum/index.php?topic=237.0 - Suggested Website: http://www.jahasoft.com/index.php/component/k2/itemlist/user/150727 - simply
click the up coming web site: http://www.gjzl-china.com/comment/html/index.php?page=1&id=7848 - click this link now: http://www.klasbahisgiris.com/author/claudeunder/ - just click
the next webpage: http://customlasering.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6483 - dig this: http://www.bloodfin.net/forum/member.php?u=110348-GeorgeR32 - More about the author: http://www.basic.msxall.com/userinfo.php?uid=252030 - please click the up coming document: http://annonces-gratuites-immobilieres.com/user/profile/599 - Full Survey: http://quebradadelospozos.com.ar/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23418 - read this: http://sledderforums.com/showthread.php?119183-hypnose-lyon&s=511459ad00706fb9d3c6fa86cc31802a -
click the following internet site: http://www.gw2shop.net/profile.php?id=6576 - sneak a peek at this site: http://wikipella.org/wiki/Hypnose_arret_tabac_lyon - more helpful hints: http://www.jikeshou.com/comment/html/index.php?page=1&id=21328 - click here for more: http://forums.freeskier.com/forums2/index.php?p=/discussion/121022/hypnotherapeute-lyon/p1 - relevant web-site: http://magnacell.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4242
- clicking here: http://www.gameshare.ru/user/FrancisPratten/ - Recommended Studying: http://www.iassoft.com/UserProfile/tabid/61/userId/1718439/Default.aspx -

http://www.aasobriedade.org/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=KatherineV - http://www.sutianguis.com/user/profile/1517 -
http://app.bizmanualz.com/wiki/index.php?title=User:LynnEwq129 - https://www.redworks.nl/my/wiki/index.php/Hypnose_tabac_lyon - http://school31.yaguo.ru/new/user/HeikeLilley085/ -
http://aftershock.gg/forum/profile.php?id=2793 - http://beporsbedoon.com/member.php?u=3720-JohnHerber -
http://www.man-t.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=61893 - http://talkwithyah00.awardspace.info/index.php?topic=3262.0 - http://brickleberry.org/forum/member.php?u=5608 - http://wikitest.subuya.com/a/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:ViolaCarman - http://www.spuntiespuntini.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=107379 - http://www.dsvb-clan.com/index/users/view/id/579975 - http://www.veria2-board.com/index.php?page=User&userID=5707 - http://www.webtophosting.co.uk/viewtopic.php?t=208466 - https://wiki.aurean.com/index.php?title=User:ShirleyRawlings - http://ramledlightings.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=423915 - http://www.mahamate.com/item.php?id=975&mode=1 - http://www.4sigmas.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/1329740 - http://www.gameshare.ru/user/FrancisPratten/ - http://nhnews.net/xe/news_p/620450 - http://tbiz2.prod2.webenabled.net/index.php?title=User:KerrieMario -
http://faithglobalgroup.net/component/k2/itemlist/user/3483 - http://www.forwardhyjal.com/viewtopic.php?t=1018 - http://xqhsw.com/comment/html/index.php?page=1&id=173908 - https://apec.com.vn/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/76245/language/vi-VN/Default.aspx - http://forum.utc.ir/member.php?u=5571-FlorenciaS - http://jetso.lsforum.net/index.php?page=item&id=491 - http://www.brightlight.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17353 - http://raiztv.co.uk/community/index.php?topic=1380.0 -
https://midnightsuncoop.com/forum/member.php?u=8942-DanieleMon - http://rybaspol.cz/Default.aspx?tabid=61&userId=15420 - https://historyimprint.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=662200 - http://support.recs.bz/2019/hypnotherapeute-lyon - http://tiogacountygaragesale.com/author/dirkmatra81/ - http://www.crankshaftcoalition.com/wiki/Hypnotherapeute_lyon - http://rappelz-phoenix.com/member.php?u=14688 - http://www.forwardhyjal.com/viewtopic.php?t=1018 - http://xiaopinggo.com/comment/html/index.php?page=1&id=2802 - http://sledderforums.com/member.php?u=151702-Delphia12H - http://lucatronic.com/member.php?action=profile&uid=10903 - http://www.forumposzkodowanych.pl/index.php?p=/discussion/23214/hypnose-arret-tabac-lyon - http://www.akasakarealestate.com/wiki/index.php/User:AngelinaBey - http://www.hu17.cn/comment/html/index.php?page=1&id=22048 - http://www.fernocas.com/punbb/profile.php?id=18299 -
http://forums.freeskier.com/forums2/index.php?p=/discussion/121022/hypnotherapeute-lyon/p1 - http://xdhmzj.com/comment/html/index.php?page=1&id=256616 -
http://5353444.com/comment/html/index.php?page=1&id=66912 - http://www.haris-hotel.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2024631 - http://www.teatromusic.com/member/884749/

hypnose a lyon: http://elbatoscana.ro/entry.php?319-hypnose-lyon
Відповісти
 
 
# Guest 19.06.2017, 14:24
The Nokia E72 comes complete by having an MP3/MP4
player and stereo FM stereo.

My webpage; Sylvester Nisonger: https://streetsail49.joomla.com/2-uncategorised/8-the-five-second-trick-for-mobile-insurance
Відповісти
 
 
# Guest 19.06.2017, 19:02
What most people do not realize is the fact , mobile number traces
will most likely always be bought and already paid for.

Why is that?

my weblog :: foursquare.Com: https://foursquare.com/user/422043318/list/10-warning-signs-of-your-phone-insurance-demise
Відповісти
 
 
# Guest 20.06.2017, 01:03
SMS voting: You can launch SMS voting campaigns during which people can send
their votes to you via Text. It can even be SMS polling
when people send their answers via SMS a person.

My blog post https://shadowrun2Lithorhauge429.shutterfly.com/28: https://shadowrun2lithorhauge429.shutterfly.com/28
Відповісти
 
 
# Guest 20.06.2017, 04:47
ӏ know this if off topic but I'm looking іnto staгting my own werblog and wɑas wⲟndering
what alll is needed to get sеtup? I'm assuming having
a blog like yours would cost a pretty pennʏ? I'm not very ѡeb saᴠvy so I'm
not 100% certaіn. Any suggestіons or advice wߋuld be greatly
appreciated. Thanks

My web site ... ϜIFA 18 news: http://blueaion.dothome.co.kr/board_Dpac57/384706
Відповісти
 
 
# Guest 20.06.2017, 19:52
Sent through an email client, the messages posted without filtered on any of the more than 40 social network
site sites that Ping.fm supports for the "hundreds of thousands of customers.

Here is my web page: Tony Delaglio: http://parentplane8.fitnell.com/4054508/the-key-to-successful-mobile-insurance
Відповісти
 
 
# Guest 21.06.2017, 03:58
The specifications of this phone your internet site 2.2-inch Video display which
is utterly Touchscreen. We have an Internal memory of
2GB which can be expanded to up to 32GB employing a micro Information.

my web-site Austin Jaudon: http://ourstage.com/profile/qjdfhfdnwuhi/wall_items
Відповісти
 
 
# Guest 25.06.2017, 07:47
Helⅼo there I am so excited I found your weblοg, I really found you by mistake, whiⅼe
I was rеsearching on Google for something else, Regardless I am here now
and would just lіke to say thanks for a remarkɑble post aand a all round intеrеsting
blog (I also love the theme/dеsign), I don't have time
to look oveer it alⅼ at the mоment but I hace bookmarked itt and ɑlso added your RSS feeds, so when I have
time I will be bаck to read a gгeat ⅾeal more, Pleasе do
keep up tһe awdsomᥱ work.

Feel free to surf to my homepage :: black ⅾesert concept art: http://garna.com.ua/ActivityFeed/MyProfile/tabid/60/userId/60769/language/en-US/Default.aspx
Відповісти
 
 
# Guest 16.07.2017, 09:34
Hello guys! Who wants to see me live? I'm live at HotBabesCams.co m, we can chat, you can watch me live
for free, my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here is my pic:


https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Відповісти
 
 
# Guest 09.08.2017, 13:33
Sometimes you notice people enjoying in a
certain way, and so they look like they're earning, and you
also duplicate them and anyone shed.

My web site: Alina: http://www.onlineschweizcasino.ch/
Відповісти
 
 
# Guest 13.08.2017, 01:22
I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this site is truly fastidious.


My page :: vit d and foot pain (venomousblackma53.snack.ws: http://venomousblackma53.snack.ws/what-is-mortons-neuroma.html)
Відповісти
 
 
# Guest 25.08.2017, 23:20
Hi there! This blog post couldn't be written any better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I will send this information to him.

Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!


Feel free to surf to my website ... nakamenos.ph: http://nakamenos.ph
Відповісти
 
 
# Guest 26.08.2017, 01:25
Nice post. I was checking continuously this blog
and I am impressed! Extremely helpful info specifically the last part
:) I care for such info a lot. I was seeking this certain info for a long time.
Thank you and good luck.

My website; vegetable reims: http://healthyfruitandvegetables.com/
Відповісти
 
 
# Guest 28.08.2017, 17:14
Its not my first time to go to see this web
site, i am visiting this web site dailly and obtain fastidious information from here everyday.


Have a look at my blog post: bmw
m4 auto trader: http://bobbyroel.com/meta-trader/bmw-m4-auto-trader.php
Відповісти
 
 
# Guest 03.09.2017, 09:08
Fastidious replies in return of this difficulty with genuine arguments
and telling everything about that.

Here is my website; what is top
10 investment options: http://mtnmaven.com/binary-option-trader/what-is-top-10-investment-options.php
Відповісти
 
 
# Guest 10.09.2017, 10:01
There's certainly a lot to find out about this issue.
I love all of the points you made.

Also visit my blog post; mp3 downloads: http://mp3dee.com
Відповісти
 
 
# Guest 14.09.2017, 02:31
May I simply say what a relief to uncover a person that
really knows what they are discussing over the internet.
You definitely understand how to bring a problem to light and make it important.
A lot more people ought to read this and understand this
side of your story. It's surprising you aren't more popular
since you certainly possess the gift.

Feel free to surf to my site ... vesting meaning in hindi: http://mtnmaven.com/oanda-historical-rates/vesting-meaning-in-hindi.php
Відповісти
 
 
# Guest 21.09.2017, 22:17
Thanks for finally writing about >анотації
Відповісти
 
 
# Guest 21.09.2017, 22:54
I pay a visit every day some blogs and blogs to read posts, but
this website presents feature based writing.

my site; enquiry: http://www.freeonlinecricketgames.net/index.php?task=profile&id=2859488
Відповісти
 
 
# Guest 21.09.2017, 22:56
I blog quite often and I seriously thank you for your content.
This article has really peaked my interest. I will take a note of
your site and keep checking for new information about once a week.
I subscribed to your RSS feed too.

Feel free to visit my website Find Out More: http://bebrasforum.ocg.at/index.php?action=profile;u=792
Відповісти
 
 
# Guest 21.09.2017, 23:06
Thanks for sharing your thoughts on Інститут керамології відділення Інституту народознавства
НАН України. Regards

my weblog her comment is here: http://www.pireco.sadra.ir/ActivityFeed/MyProfile/tabid/63/UserId/24647/Default.aspx
Відповісти
 
 
# Guest 16.10.2017, 04:49
Heklo to every body, it's my firdt go to see of thiis blog;
this webpage contains remarkable and truly good material iin support of
visitors.

My homepage - cheat engine digimon world 3 pc: https://bitbucket.org/snippets/pedromass1971x6/8o8R5L/
Відповісти
 
 
# Guest 18.10.2017, 22:08
Go ahead !! I adore the game. Homescapes is a game.

Here is my web site ... homescapes mod
apk: https://www.weddingwire.com/homescapeshackcheatsfreecoinsandstars
Відповісти
 
 
# Guest 20.11.2017, 07:46
I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month because
you've got hi quality content. If you want to know
how to make extra $$$, search for: Boorfe's tips best adsense alternative

my web-site FirstHortense: https://11Alfonso.blogspot.co.uk
Відповісти
 
 
# Guest 27.11.2017, 07:39
I have checked your site and i've found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google, but there is
a tool that can help you to create 100% unique content,
search for: Boorfe's tips unlimited content

Here is my weblog ... GlennaSmall: https://Fern33.wix.com
Відповісти
 
 
# Guest 22.12.2017, 22:22
Awesome article.

Feel free to surf to my blog post: hot webcam
girls: https://www.webcamhoney.xyz/es/webcam/language/english/
Відповісти
 
 
# Guest 24.12.2017, 06:06
you're in reality a just right webmaster. The site loading pace is amazing.

It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore,
The contents are masterpiece. you have performed
a fantastic task on this topic!

my blog ... hot webcam girls: https://www.webcamhoney.xyz/da/webcam/language/english/
Відповісти
 
 
# Guest 24.12.2017, 09:17
I have checked your page and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high
in google, but there is a tool that can help you
to create 100% unique content, search for: Boorfe's tips unlimited content

my web site :: EstellaSmall: https://Elton055.blogspot.com
Відповісти
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити