Друк

Міжнародний керамологічний симпозіум «Глиняний посуд у культурі харчування народів світу»

Шановні колеги!

Текст доповіді просимо надати організаторам Симпозіуму

до 24 квітня 2012 року.

Звертаємо Вашу увагу, що за відсутності доповіді теми до програми Симпозіуму включатися не будуть!!!

Національна академія наук України
Інститут народознавства НАН України
Інститут керамології – відділення
Інституту народознавства НАН України
Міністерство культури України
Національний музей-заповідник
українського гончарства в Опішні

Національний музей українського народного декоративного мистецтва
Українське керамічне товариство
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”
Національний художній музей Республіки Білорусь
Український фонд культури
Омська філія Інституту археології та етнографії
Сибірського відділення Російської академії наук
(Омськ, Російська Федерація)

 

проводять

Міжнародний керамологічний симпозіум

«Глиняний посуд у культурі харчування народів світу»


Місце проведення: Гончарська столиця України – містечко Опішне (Полтавщина) – один із найславетніших центрів самобутності українців

Час проведення: 22 – 24 травня 2012 року

Мета: з’ясування місця й ролі глиняного посуду в культурі харчування народів світу від давнини до сьогодення, дослідження локальних і загальних особливостей його використання, виявлення міжетнічних взаємовпливів і взаємозв’язків у цій сфері матеріальної культури.

Основна проблематика: історія вивчення й сучасний стан наукових знань про глиняний посуд у культурі харчування // глиняний посуд як джерело керамологічних досліджень // дефініції // регіональна термінологія // асортимент // функції глиняного посуду // залежність форм глиняного посуду від його призначення // етнічні традиції використання глиняного посуду в культурі харчування // особливості використання глиняного посуду в культурі харчування в різні історичні періоди // особливості декору кухонного, столового, тарного глиняного посуду // гігієна // санітарія // шкідливості використання глиняного посуду // введення глиняного посуду в господарство // правила поводження з глиняним посудом // особливості приготування страв у глиняному посуді // залежність форм глиняного посуду від способів приготування страв // теплотехнічні споруди для приготування страв у глиняному посуді // глиняний посуд у приготуванні й споживанні ритуальних страв // міжетнічні й міжрегіональні впливи і взаємовпливи у використанні глиняного посуду в культурі харчування // актуальні проблеми колекціонування й атрибутування глиняного посуду // відображення культури харчування в музейних експозиціях // глиняний посуд у сучасній торговельній мережі // глиняний посуд у сучасній культурі приготування страв

 

До участі в Симпозіумі запрошуються:

керамологи, етнологи, археологи, історики, мистецтвознавці, краєзнавці, музеологи, колекціонери, наукові установи, мистецькі навчальні заклади.

Робочі мови Симпозіуму:

українська (для українських учасників)

російська, англійська, німецька, польська (для чужоземних учасників)

Заявки на участь у Симпозіумі приймаються до 1 квітня 2012 року

Початок пленарного засідання 22 травня 2012 року, о 10.00 год.

За довідками просимо звертатися

до куратора Симпозіуму Жанни Чечель

тел./факс +3 (05353) 42175, 42416, 42415

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Заявка

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Национальная академия наук Украины
Институт народоведения НАН Украины
Институт керамологии – отделение Института народоведения НАН Украины
Министерство культуры Украины
Национальний музей-заповедник украинского гончарства в Опошне
Национальный музей украинского народного декоративного искусства
Украинское керамическое общество
Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара»
Национальный художественный музей Республики Беларусь
Омский филиал Института археологии и этнографии
Сибирского отделения Российской академии наук
(Омск, Российская Федерация)


проводят

Международный керамологический симпозиум
«Глиняная посуда в культуре питания народов мира»

Место проведения: Гончарная столица Украины – местечко Опошня (Полтавская область) – один из наиболее известных центров самобытности украинцев.
Время проведения: 22–24 мая 2012 года.
Цель: выяснение места и роли глиняной посуды в культуре питания народов мира с древних до настоящих времен, исследование локальных и общих особенностей ее использования, выявления межэтнических взаимовлияний и взаимосвязей в этой сфере материальной культуры.

Основная проблематика: история изучения и современное состояние научных знаний о глиняной посуде в культуре питания // глиняная посуда как источник керамологических исследований // дефиниции // локальная терминология // ассортимент // функции глиняной посуды // зависимость форм посуды от ее назначения // региональные, этнические традиции использования посуды в культуре питания // особенности использования посуды в культуре питания в разные исторические периоды // особенности декора кухонной, столовой, тарной посуды // гигиена // санитария // вредное влияние используемой посуды // введение посуды в хозяйство // правила обращения с посудой // особенности приготовления еды в посуде // зависимость форм посуды от способов приготовления еды // теплотехнические сооружения для приготовления еды в посуде // посуда в приготовлении и употреблении ритуальной еды // межэтнические и межрегиональные влияния и взаимовлияния в использовании посуды в культуре питания // актуальные проблемы коллекционирования и атрибутирования посуды // отражение культуры питания в музейных экспозициях // культура питания в изобразительном искусстве // посуда в современной торговой сети // посуда в современной культуре приготовления еды.

К участию в Симпозиуме приглашаются:
керамологи, этнологи, археологи, историки, искусствоведы, краеведы,
музейные сотрудники, коллекционеры, научные учреждения, художественные
учебные заведения.

Рабочие языки Симпозиума:
украинский (для украинских участников)
русский, английский, немецкий, польский (для зарубежных участников)
Заявки на участие в Симпозиуме принимаются до 1 апреля 2012 года
Начало пленарного заседания 22 мая 2012 года, в 10.00 час.
Материалы Симпозиума будут опубликованы в отдельном томе
Национального научного ежегодника «Украинская керамология»

За справками просим обращаться
к куратору Симпозиума Жанне Чечель 
тел. +3 (05353) 42175, 42416, 42415
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Заявка

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ


The National Academy of Sciences of Ukraine
The Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
The Ceramology Institute – the branch of the Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
The Ministry of Culture of Ukraine,
The National Museum of Ukrainian Pottery in Opishne,
Ukrainian Folk Decorative Art Museum
The Ukrainian Ceramic Society
The national center of folk culture “Ivan Honchar Museum”
National Art Museum of the Republic of Belarus
Omsk Division of Institute of Archaeology and
Ethnography of the Siberian Branch of the RAS

hold
the International Scientific Symposium

 «Earthenware in the Culture of Feeding of the Nations of the World»

Location: the pottery capital of Ukraine – the town of Opishne (the Poltava Region), one of the most famous centres of the ethnic originality of the Ukrainians.
Date: May 22–24, 2012.
Purpose: finding out of the place and the role of earthenware in the culture of feeding of the nations of the world from the past till the modernity, the studying of local and common peculiarities of its usage, the clearing out of the interethnic interinfluences and interconnections in this sphere of material culture.
Basic problems: the history of studying and the modern state of scientific knowledge on earthenware in the culture of feeding // earthenware as the source of ceramological studies // definitions // local terminology // the range of goods // the functions of earthenware // the dependence of the forms of earthenware from its purpose // regional, ethnic traditions of the usage of the culture of feeding // the peculiarities of the usage of earthenware in the culture of feeding in different historical periods // the peculiarities of the decoration of kitchenware, tableware, packer vessels // hygiene // sanitation // the harmfulness of the usage of earthenware // the introduction of earthenware into the housekeeping // the rules of conduct with earthenware // the peculiarities of cooking in earthenware // the dependence of the forms of earthenware from the ways of cooking // heat engineering constructions for cooking in earthenware // earthenware in the cooking and the eating of ritual foods // interethnic and interregional influences and interinfluences in the usage of earthenware in the culture of feeding // the actual problems of earthenware collecting and attribution // the reflection of the culture of feeding in museum exhibitions // earthenware in the modern trade network // earthenware in the modern culture of cooking.

Ceramologists, ethnologists, archaeologists, historians, art critics, regional explorers, museologists, collectors, scientific institutions, artistic educational institutions are invited to take part in the Symposium
Workings languages of the Symposium: are Ukrainian (for Ukrainian participants), Russian, English, German, Polish (for foreign participants).
Applications for the participation in the Symposium will be accepted till April 1, 2012.

The beginning of the plenary meeting is on May 22, 2012, at 10 o’clock.
The materials of the Symposium will be published in the separate issue of the National Scientific Yearbook The Ukrainian Ceramology
For the complete information you can contact with the curator of the Symposium,
Zhanna Chechel :

Telephone: +3 (05353) 42175, 42416, 42415
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF ARTICLES

a href=

strong

Автор: Administrator

Коментарі   

 
# Олена 06.12.2011, 11:54
"Тема симпозиума очень интересная, меня она сразу вдохновила, так как
занимаюсь сейчас каталогом суджанской гончарной посуды и естественно пишу о назначении кухонной посуды. В том числе возникают и интересные ритуальные вопросы связанные с обычаями народа". Юрий Спесивцев, Суджа, РФ
Відповісти
 
 
# Guest 18.01.2016, 20:03
Очень интересно. Хорошая тема для обдумывания.

В любом случае спасибо! Был бы
рад читать и дальше материал такой тематики.
И еще раз говорю спасибо. С нетерпением буду ждать новых статей.


my webpage :: mp4 фильмы через торрент: http://kinoandroid.com/filmy-uzhasov/1019-7500-7500-2014-mp4.html
Відповісти
 
 
# Guest 08.07.2017, 15:59
Hi guys! Who wants to meet me? I have profile at HotBabesCams.co m, we can chat, you can watch me live for free,
my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here
is my pic:

https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Відповісти
 
 
# Guest 15.12.2017, 17:46
I really like what you guys tend to be up too.
Such clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I've you guys to my blogroll.


Here is my web page Forest Overdorf: http://80r.pl
Відповісти
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити