Друк

«Декор глиняних виробів: історія, технологія, функції».

Національна академія наук України
Інститут археології НАН України
Інститут народознавства НАН України
Інститут керамології – відділення
Інституту народознавства НАН України
Міністерство культури України
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»
Українське керамічне товариство
Український фонд культури
Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»
(перелік іноземних співорганізаторів узгоджується)

проводять

Міжнародний керамологічний симпозіум

«Декор глиняних виробів: історія, технологія, функції».
 

 

Місце проведення: Гончарська столиця України – містечко Опішне (Полтавщина) – один із найславетніших центрів самобутності українців.

Час проведення: 16-19 жовтня 2012 року.

Мета: з’ясування історії, технології й функцій декорування глиняних виробів в Україні та світі.Основна проблематика: історіографія // персоналії дослідників // методологія // сучасні проблеми дослідження // дефініції // наукові школи // концепції інтерпритації декору // історія виникнення й поширення // традиції й новації в сучасному декорі // особливості декорування теракоти, майоліки, кам’янкових виробів, фарфору й фаянсу // функції декору // технологічні особливості нанесення // інструменти для декорування // елементи й композиції орнаментів // семантика зображень // особливості декорування кераміки в різні історичні періоди, окремих археологічних культурах, країнах, осередках виробництва // регіональні, етнічні особливості // виокремлення й опис індивідуального стилю майстрів // проблема атрибутування декору.

До участі в Симпозіумі запрошуються: керамологи, етнологи, археологи, історики, мистецтвознавці, краєзнавці, музеологи, колекціонери, народні майстри, художники-керамісти, наукові установи, мистецькі навчальні заклади, творчі спілки, художні галереї, підприємства художніх промислів, урядовці, відповідальні працівники зацікавлених міністерств і відомств.

У рамках Симпозіуму відбудуться:

 • круглі столи:
 • «Етнічні й інтеретнічні прикмети декору глиняних виробів»;
 • «Межі можливого в аналізі семантики давніх орнаментів»;
 • церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців VІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2012» (за публікаціями 2009 року);
 • церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців ІІІ Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
 • церемонія офіційного оголошення й нагородження переможців ІV Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»
 •  

експонуватимуться виставки:

 • Мистецька виставка: «Шедеври народної гончарної орнаментики з колекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному»;
 • «Бібліографія декору глиняних виробів»;
 • ІV Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!»;
 • Виставка творів ІІІ Національного фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни»;
 • Виставка творів ІІІ ІНТЕРСимпозіуму кераміки в Опішному «2012:12х12»;
 • Виставка творчих робіт учасників І-VІ Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів;
 • Виставка рейтингових публікацій VІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2012» (за публікаціями 2009 року);
 • Виставка-продаж керамологічної літератури

Робочі мови Симпозіуму:

українська (для українських учасників)

російська,англійська, польська, німецька(для чужоземних учасників)

Заявки на участь у Симпозіумі приймаються до 1 серпня 2012 року

Початок пленарного засідання 16 жовтня 2012 року, об 10.00 год.

За довідками просимо звертатися

до куратора Симпозіуму

кандидата історичних наук АнатоліяЩербаня

тел. +3(05353) 42175, 42416, 42415

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Национальная академия наук Украины

Институт нароведения НАН Украины

Институт керамологии – отделение

Института народоведения НАН Украины

Министерство культуры Украины

Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне

Украинское керамическое общество

Украинский фонд культуры

Президентский фонд Леонида Кучмы «Украина»

(список других украинских и иностранных соорганизаторов согласовывается)

проводят

Международный керамологический симпозиум

«Декор глиняных изделий: история, технология, функции».

Место проведения:Гончарная столица Украины – местечко Опошня (Полтавщина) – один из наиболее знаменитых центров самобытности украинцев.

Время проведения: 16-19 октября 2012 года.

Цель: выяснение истории, технологии и функций декорирования глиняных изделий в Украине и мире.

Основная проблематика:историография // персоналии исследователей // методология // современные проблемы в исследовании // дефиниции // научные школы // концепции интерпретации декора // история возникновения и распространения // традиции и новации в современном декоре // особенности декорирования теракоты, майолики, каменных изделий, фарфора и фаянса // функции декора // технологические особенности нанесения // инструменты для декорирования // элементы и композиции орнаментов // семантика изображений // особенности декорирования керамики в разные исторические периоды, отдельных археологических культурах, странах, производственных центрах // региональные, этнические особенности // выделение и описание индивидуального стиля мастеров // проблема атрибуции декора.

К участию в Симпозиуме приглашаются: керамологи, этнологи, археологи, историки, искусствоведы, краеведы, музеологи, коллекционеры, народные мастера, художники-керамисты, научные заведения, учебные заведения, творческие союзы, художественные галереи, предприятия художественных промыслов.

В рамках Симпозиума состоятся:

 • круглые столы:
  • «Этнические и интерэтнические признаки декора глиняных изделий»,
  • «Границы возможного в анализе семантики древних орнаментов»;
 • церемонияофициального объявления и награждения победителей VІ Национального конкурса публикаций на темы керамологии, гончарства, керамики в Украине «КеГоКе-2012» (по публикациям 2009 года);
 • церемонияофициального объявления и награждения победителей ІІІ Национального фотоконкурса «Гончарные ВИЗИИ страны»;
 • церемонияофициального объявления и награждения победителей ІV Национальной выставки-конкурса художественной керамики «КерамПИК в Опошне

Будут экспонироваться выставки:

 • «Шедевры народной гончарной орнаментики из коллекции Национального музея-заповедника украинского гончарства в Опошне»;
 • «Библиография декора глиняных изделий»;
 • ІV Национальной выставки-конкурса художественной керамики «КерамПИК в Опошне!»;
 • Выставка ІІІ Национального фотоконкурса «Гончарные ВИЗИИ страны»;
 • Выставка ІІІ ІНТЕРСимпозиума керамики в Опошне «2012:12х12»;
 • Выставка работ учасников І-VІ Международных молодежных гончарских фестивалей;
 • Выставка рейтинговых публикаций VІ Национального конкурса публикаций на темы керамологии, гончарства, керамики в Украине «КеГоКе-2012» (по публикациям 2009 года);
 • Выставка-продажа керамологической литературы

Рабочие языки Симпозиума:

украинский (для украинских участников)

русский, английский, польский, немецкий (для иностранных участников)

Заявки на участие в Симпозиуме принимаются до 1 сентября 2012 года

Начало пленарного заседания 16 октября 2012 года, в 10.00 часов.

Обращаем Ваше внимание на то, что темы в программу Сипозиума будут включены при условии предоставления Оргкомитету до 01.10.2012 года текстов докладов!

Требования к оформлению докладов прилагаются

За справками просим обращаться

к куратору Симпозиума

кандидату исторических наук Анатолию Щербаню

тел. +3(05353) 42175, 42416, 42415

      e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.ceramology-inst.gov.ua

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.opishne-museum.gov.ua


The National Academy of Sciences of Ukraine

The Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine

The Ceramology Institute – the branch of the Ethnology Institute

of the National Academy of Sciences of Ukraine

The Ministry of Culture of Ukraine

The National Museum of Ukrainian Pottery in Opishne

The Ukrainian Ceramic Society

The Ukrainian Fund of Culture

The Presidential Leonid Kuchma Fund Ukraine

(list of foreign participants is under consideration)

hold

the International Scientific Symposium

The Decorationof Earthenware: History, Technique, Functions

Location: the pottery capital of Ukraine – the town of Opishne (the Poltava Region)– one of the most famouscentresof the originalityof the Ukrainians.

Date: October16-19, 2012.

Purpose: ascertainingthehistory, technique,andfunctionsofthedecorationofearthenwareinUkraineandin the world.

The basic problems: historiography // thepersonalities of the researchers// methodology// themodernproblemsof itsstudying // definitions// scientificschools// the conceptions ofinterpretation ofthedecoration// thehistoryofitsorigin anddiffusion// traditionsandinnovationsinthemoderndecoration// thepeculiaritiesofthedecorationofterra-cotta, majolica, stoneware, porcelain,andfaience // the functionsof decoration// the manufacturingpeculiaritiesof drawing// toolsfor decorating// theelementsandthe compositionofornaments// thesemanticsofpictures// thepeculiaritiesofthedecorationofceramicsindifferenthistoricalperiods, certainarchaeologicalcultures, countries, potterycentres// regional, ethnicpeculiarities// the separationand the description of theindividual styleof craftsmen// theproblemof attributionofthedecoration.

Ceramologists, ethnologists, archaeologists, historians, art critics, regional explorers, museum researchers, collectors, folk craftsmen, art ceramists, scientific establishments, artistic educational establishments, creative unions, art galleries, handicraft enterprises, governmental officials, executivesof the interested ministries and departments are invited to take part in the Symposium

 

In the framework of the Symposium will be also hold:

 • round-table discussions:

 The Ethnic andInterethnicDistinctive Marksof the Decorationof Earthenware;

 The Limitsof the AnalysisoftheSemanticsof Ancient Ornaments;

 • The ceremony of the official announcement of the results and the rewarding of the winnersof the 5th National Competition of Published Works on the Subject of Ceramology, Pottery, Ceramics in Ukraine KеHоКе-2012 (based on the 2009 published works);
 • The ceremony of the official announcement of the results and the rewarding of the winners of the 3rd National Photographic Competition Pottery VISIONS of the Country;
 • The ceremony of the official announcement of the results and the rewarding of the winnersof the 4th National Competitive Exhibition of Art Pottery The CeramPeak in Opishne!.

The following exhibitions will be presented:

 • The artistic exhibition: The Masterpiecesof FolkPotteryOrnamentationfrom the Collection ofthe National Museum of Ukrainian Pottery;
 •  The Bibliography of the Decorationof Earthenware;
 • The 4th National Competitive Exhibition of Art Pottery The CeramPeak in Opishne!;
 • The exhibition of the works of the 3rd National Photographic Competition Pottery VISIONS of the Country;
 • The exhibition of the works of the 2nd INTERSymposium of Pottery in Opishne 2012: 12x12;
 • The exhibition of the artistic works of the participants of the 1st– the6th International Youth Pottery Festivals;
 • The exhibition of the top-rating published works of the 5th National Competition of Published Works on the Subject of Ceramology, Pottery, Ceramics in Ukraine KеHоКе-2012 (based on the 2009 published works);
 • The trade exhibition of ceramological literature.

Workings languages of the Symposium

areUkrainian(for Ukrainian participants),

Russian, English, Polish, German (for foreign participants).

Applications for the participation in the Symposium will be accepted till September 1.

The beginning of the plenary meeting is on October 16 2012, at 10 o’clock.

We draw your attention to the fact that the topics will be included in the schedule of the Symposium provided you submit the texts of the reports to theOrganizers till October 1, 2012.

The formatting requirements to reports are enclosed.

For the complete information you can contact

with the curators of the Symposium:

Anatoly Shcherban, Candidate of History:

phone:+3(05353) 42175, 42416, 42415

      e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.ceramology-inst.gov.ua

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.opishne-museum.gov.ua

 

Вимоги до оформлення статей:
 

1) Матеріали українською мовою просимо друкувати на друкарській машинці (принтері), з одного боку паперу формату А4 (210х297 мм). Усі сторінки ру­копису повинні мати суцільну нумерацію. Рукописні вставки та вклейки не дозволяються. Матеріали в електронному вигляді подавати на дискетах 3.5’’, CD, DVD, МО (*.doc, *.docx, *.pmd, *.qxd, *.indd), або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. При цьому обов’язково слід надіслати підписаний автором текст статті на папері. До згадуваних у тексті статті прізвищ слід подавати не ініціали, а повні імена.

2) Посилання на джерела подаються наприкінці матеріалу алфавітним списком, за правилами бібліографічного опису наукових видань з обов’язко­вим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) по­силання на періодичні видання дозволяються лише в тому випадку, якщо матеріал має список умовних скорочень. Усі посилання слід подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с.5].

У алфавітному списку літератури спершу зазначаються видання кирилицею, далі — латиницею. Для періодичних видань регіонального значення, а також надрукованих поза Україною, необхідно зазначити місце видання.

Усі знаки, які не можуть бути надруковані на машинці (принтері), необхідно вписати в текст від руки, чорним чорнилом (пастою, тушшю), чітко і за єди­ною системою написання.

Якщо знак (символ) може бути сплутаний з іншими, близькими за написанням, слід пояснити на лівому полі, що це за знак (символ). Грецькі літери слід підкреслити червоним олівцем.

Слово «Література» або «Примітки» не пишеться, а одразу після викладу матеріалів статті подається список джерел.

3) Текстовий оригінал має бути підписаний автором на останній сторінці із зазначенням таких відомостей про себе:

— прізвище та ім’я;

— день, місяць, рік і місце народження;

— місце проживання;

— освіта (навчальний заклад і рік закінчення), місце роботи, посада;

— науковий ступінь, вчене звання;

— почесні звання, державні нагороди;

— головні напрямки наукових досліджень;

— основні наукові праці (повний бібліографічний опис);

— тема, над якою працюєте нині;

— домашня і службова поштові адреси, телефони, факси, e-mail;

— дата підпису матеріалу;

— фото автора матеріалу.

4) Як оригінали ілюстрацій автор може подати :

— графічні та напівтонові малюнки і фотографічні знімки;

— діапозитиви (слайди) та негативи;

— електронні файли (*.tif, *.jpg).

В усіх випадках запозичення ілюстрації з іншого видання обов’язкове бібліографічно повне зазначення джерела.

Оригінали фотоілюстрацій слід подавати розміром не менше бажаного відбитка в журналі.

Ілюстрації слід нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті матеріалу. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація. У рукопису на лівому полі, в прямокутнику повинні бути зазначені номери ілюстрацій і таблиць навпроти того місця в тексті, де бажано їх надрукувати. Підписи до ілюстрацій додаються на окремому листі.

До кожної ілюстрації інформація-легенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. техніка. Розміри. Місце виготовлення (побутування). Датування. Місцезнаходження. Шифр зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для археологічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок».

Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються.

5) До кожного матеріалу обов’язково слід додати резюме і ключові слова українською та англійською мовами, тексти яких мають бути ідентичними. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені виключно за допомогою комп’ютерних технологій.

6) Автори публікацій відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т.п.

7) Редакція застерігає за собою право скорочувати матеріали та правити мову. Надіслані матеріали не повертаються.

Автор: Administrator

Коментарі   

 
# Guest 26.11.2017, 09:06
I have checked your website and i have found some duplicate
content, that's why you don't rank high in google's search results, but there is a tool that can help you
to create 100% unique content, search for; Boorfe's tips unlimited content

my site :: KatherineSmall: https://Werner33.wix.com
Відповісти
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити